ODSTOPANJE OD SPLOŠNEGA PRAVILA ZA POŠILJČNE POSLE VELJA, KADAR DOBAVITELJ V LETU NI PRESEGEL ZNESKA PROMETA, KI GA PREDPISUJE DRŽAVA ČLANICA KUPCA

Pri dobavi blaga, ki jo opravi davčni zavezanec, lahko pride do premika blaga. Če to pomeni, da blago prečka mejo države, v kateri se začne prevoz ali odpošiljanje, to vpliva na kraj obdavčitve, in sicer pri različnih transakcijah na različne načine.

Dobave blaga brez premika

Dobava blaga pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi, kot da bi bil prejemnik lastnik. Zakon o DDV (ZDDV-1, zakon) v 19. členu določa, da se za kraj dobave šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se opravi dobava, če pri tem ne pride do premika blaga.

Iz določbe izhaja, da je za kraj obdavčitve ključen kraj, kjer se v trenutku prenosa pravice do razpolaganja nahaja blago in ne, kje se, na primer, sklene posel ali kje se nahajajo ali imajo sedež stranke kupoprodajne pogodbe.

Dobavo blaga s premikom znotraj ozemlja ene države lahko obravnavamo bodisi kot dobavo brez premika bodisi kot dobavo s premikom – v obeh primerih je kraj obdavčitve isti, glede na to, da je ozemlje celotne države »en sam kraj obdavčitve« in se DDV plačuje v državni proračun in ne v občinskega.