DAVČNI PRIHODKI EU OSTAJAJO VISOKI V PRIMERJAVI Z OSTALIMI NAPREDNIMI GOSPODARSTVI

Evropska komisija je za zaključek burnega, a uspešnega desetletja pripravila poročilo o davčnih trendih, v katerih analizira davčne podatke in bistvene informacije za 28 držav članic, Islandijo ter Norveško. V poročilu so povzeti poglavitni trendi obdavčevanja, ki so razvidni iz podatkov o najvišjem davku od dohodka fizičnih in pravnih oseb, učinkovitih povprečnih davčnih stopenj in davčnih razredov. Poleg skupne analize, ki zajema podatke o vseh državah članicah, zapis predstavi tudi vsako od 30 držav posebej in razčleni davčne prihodke države, ki zajemajo prihodke od neposrednih in posrednih davkov, socialnih prispevkov, okoljski davki in energija itd. Hkrati analizira strukturo davkov glede na državno ureditev in ekonomski napredek (potrošnja in kapital).