Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom

Glede na določbe 50. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev štejejo tudi prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, razen prenos denarnih sredstev.

Stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva v podjetje, se šteje za prihodek na način, kot je določeno v računovodskih standardih za brezplačno pridobljena sredstva. To pomeni pravice ali stvari, ki so pridobljene od fizične osebe brez obveznosti vračila, ter oblikovanje časovnih razmejitev, ki se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.

Za prihodek se ne šteje stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva v podjetje ob začetku opravljanja dejavnosti ali po začetku opravljanja dejavnosti, če je bilo stvarno premoženje pridobljeno oziroma zgrajeno pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Slovenski računovodski standard 30 (2016) Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih določa, da je vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, pridobljenega s prenosom stvarnega premoženja iz gospodinjstva, vrednost, ki izhaja iz izvirne listine ali cenitvenega poročila in ne sme presegati poštene vrednosti sredstva (30.12).