Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

Na eDavkih je že dostopna vloga za povračilo nekaterih fiksnih stroškov. Rok za oddajo vloge je do 31. 12. 2020, Furs pa bo pomoč nakazal do 20. 1. 2021.

Kdo bo upravičenec do pomoči?

Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima na dan uveljavitve ZIUOPDVE (28. 11. 2020):

  • vsaj enega zaposlenega,
  • samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
  • gospodarska družba družbenika ali delničarja oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja, ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Do pomoči niso upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 višji od 70 odstotkov, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več kot 10 zaposlenih, tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter ustanove, organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji. Upravičenec do pomoči tudi ni podjetje, ki je bilo na dan 31. 12. 2019 v težavah, skladno opredelitvijo v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.