Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Finančna uprava Republike Slovenije obvešča delodajalce, pravne osebe javnega prava, ki so hkrati zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in obračunavajo in vplačujejo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, da morajo v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence –  ZKDPZJU ob pripravi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb upoštevati določbo tretjega odstavka 10. člena navedenega zakona.

V skladu z njo se odhodki, ki nastanejo delodajalcu na podlagi premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ne priznajo kot davčno upravičeni. Davčno nepriznane odhodke iz tega naslova morajo izvzeti v polju 6.22 obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.