ČEPRAV JE NAMEN LETNEGA POPISA ZAGOTOVITEV ZANESLJIVIH PODATKOV, JE ZLASTI V MANJŠIH ORGANIZACIJAH PRISOTEN PRIKRIT ODPOR DO NJEGOVE KAKOVOSTNE IZVEDBE

Vse poslovne odločitve, vključno z opustitvami skrbnega ravnanja s sredstvi, se vedno odražajo v spremembah višine sredstev, obveznosti do virov, prihodkov in odhodkov. To pomeni, da se vsaka dobra ali slaba odločitev, katere posledica je določen poslovni dogodek, odraža v spremembi naštetih gospodarskih kategorij. Razlika med premoženjem (sredstvi) v aktivi bilance stanja in (nekapitalskimi) obveznostmi v pasivi te bilance nam npr. pove, kakšna je višina kapitala gospodarske družbe. Neupravičen primanjkljaj sredstev in neupravičeno visoke obveznosti vplivajo na nižjo vrednost celotnega kapitala[1].